De Kringloop Krimpen aan den IJssel is een door de belastingdienst goedgekeurde ANBI instelling. Alles over deze status kunt u lezen op de site van de belastingdienst.

 

ANBI gegevens:
Naam: Stichting Kringloop Krimpen aan den IJssel
Adres:

Binnenweg 5a

2923BA Krimpen aan den IJssel

Telefoon: 0180-519770
Emailadres: kringloopkrimpen@gmail.com
Facebook: StichtingKringloopKrimpen
RSIN nummer:                               006826519

Bestuur:

Ingrid Berloth, voorzitter.

Peter Groenewegen, secretaris.

Ria Plaisier, penningmeester.

Trudy vd Graaf

Greet v Kins

Beloningsbeleid:

Binnen de Kringloop Krimpen aan den IJssel is geen beloningsbeleid van toepassing gezien het feit dat iedereen op vrijwillige basis bij ons werkzaam is.

 

Balans:

  2017 2016 2015
Aktiva.      
Materiele vaste aktiva 100.200 102.380 92.585
Financiële vaste aktiva 0 0 0
Vorderingen 1.098 1.589 1.800
Liquede middelen 111.258 90.947 111.301
  212.556  194.916  205.686
Passiva.      
Eigen vermogen 161.541 144.528 155.283
Langlopende schulden 45.378 45.378 45.378
Kortlopende schulden 5.637 5.010 5.015
  212.556 194.916 205.686

Resultatenrekening:

  2017 2016 2015
Netto omzet 150.484 128.063 117.584
Inkoopwaarde 0 0 0
Bruto marge 150.484 128.063 117.584
Personeelskosten 13.796 13.617 0
Overige bedrijfslasten 72.577 69.176 72.245
Giften in verslagjaar 41.450 51.600 54.500
Financiële lasten 1.516 1.296 766
Resultaat 17.013 -10.765 -9.927

        Kringloop Krimpen aan den IJssel Binnenweg 5a tel.0180-519770