Naam, zetel en duur

Artikel 1

De stichting is genaamd: “Stichting Kringloop Krimpen aan den IJssel”. Zij heeft haar zetel te Krimpen aan den IJssel. De stichting is opgericht voor onbepaalde tijd.

Doel 

Artikel 2 

 1. a. De stichting heeft tot doel een bijdrage te leveren aan een schoner milieu, met name door het tegengaan van verspilling van grondstoffen door het stimuleren van een beter gebruik van goederen.
 1. Tevens heeft de stichting oog voor sociale vraagstukken, zoals het werkloosheidsprobleem. De stichting tracht deze doelstellingen te bereiken door onder meer:
  1. mensen te motiveren verstandiger om te gaan met goederen;
  2. gelegenheid te geven om bruikbare goederen aan de stichting over te dragen in eigendom en deze goederen aan anderen te vervreemden, al dan niet tegen vergoeding;
  3. met haar geldmiddelen uitkeringen te doen aan personen, organisaties en instellingen die, zowel in de westerse wereld als in de grondstoffenproducerende landen, vervuilende en verspillende gevolgen van ons maatschappelijk handelen trachten te bestrijden, of die activiteiten bevorderen welke leiden tot een schoner milieu en leefbare wereld voor allen, dan wel activiteiten ontplooien die zijn gericht op het bevorderen van het (plaatselijk) sociaal welzijn;
  4. donaties in die gevallen waar er sprake is van een nationale hulpactie;
  5. de voorwaarden waaronder donaties worden gedaan, zijn vastgelegd in het giftenbeleid. 

Vermogen

Artikel 3. 

Het vermogen van de stichting zal onder meer worden gevormd door: 

 1. subsidies en donaties;
 2. hetgeen de stichting door erfstelling, legaat, schenking of op enigerlei andere wijze verkrijgt;
 3. de opbrengst van de vervreemding van de volgens artikel 2, lid 2, onder b aan de stichting overgedragen goederen.

 Bestuur

Artikel 4

 1. Het bestuur van de stichting bestaat uit een door het bestuur vast te stellen aantal van ten minste drie bestuurders.
 1. De bestuurders worden gekozen door degenen die actief meewerken aan de activiteiten van de stichting en als zodanig door het bestuur zijn toegelaten, de zogenaamde vrijwilligers.
 2. Het bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter, secretaris en een penningmeester.
 3. Bestuursleden treden af na een zittingsperiode van vier jaren, volgens een door het bestuur op te maken rooster. Een volgens het rooster afgetreden bestuurder is onmiddellijk herbenoembaar voor een periode van vier jaren, met dien verstande dat een aftredende bestuurder slechts tweemaal herbenoembaar is. De in een tussentijdse vacature benoemde bestuurder neemt op het rooster van aftreden de plaats in van degene in wiens plaats hij/zij werd benoemd.
 4. De penningmeester legt uiterlijk in het eerste kwartaal aan het bestuur rekening en verantwoording af van het door hem/haar in het voorafgaande boekjaar gevoerde beheer.
 5. De secretaris brengt uiterlijk in het eerste kwartaal aan het bestuur schriftelijk verslag uit over de activiteiten van de stichting, als bedoeld in artikel 2, lid 2, in het voorafgaande jaar.

Artikel 5 

Het lidmaatschap van het bestuur eindigt door overlijden, door verklaring van faillissement, door aanvrage van surseance van betaling, door onder curatele stelling, door het niet meer actief medewerken aan het in artikel 2 gestelde doel, door ontslagneming, door een bestuursbesluit, genomen in een vergadering waarin het gehele bestuur aanwezig is, met een meerderheid van drie/vierde van het totaal aantal stemmen, alsmede door ontslag door de rechtbank.

Artikel 6 

Wanneer het aantal bestuursleden minder dan drie bedraagt, blijf het bestuur niettemin bevoegd.

Artikel 7 

Het bestuur is niet bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten waarbij de stichting zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een ander verbindt. 

Artikel 8 

 1. De voorzitter en de secretaris van het bestuur zijn belast met de uitvoering van de besluiten van het bestuur. Zij vertegenwoordigen gezamenlijk de stichting in en buiten rechte. In geval van ontstentenis of belet van de voorzitter of de secretaris wordt de stichting vertegenwoordigd door de secretaris casu quo de voorzitter en de penningmeester.
 2. De leden van het bestuur genieten ten laste van de kas der stichting geen beloning. Kosten, door hen gemaakt bij de uitoefening van hun bestuursfunctie, worden uit de kas van de stichting vergoed.
 3. Het bestuur stelt een regeling vast inzake de controle op het financieel beheer van de stichting door een onafhankelijke deskundige. 

Vrijwilligersovereenkomst 

Artikel 9 

Met elke natuurlijke persoon, die werkzaamheden voor de stichting wil verrichten, wordt een vrijwilligersovereenkomst gesloten. 

Bestuursvergaderingen 

Artikel 10 

 1. Het bestuur vergadert zo dikwijls de voorzitter of degene die hem als zodanig vervangt, ofwel tenminste twee bestuursleden dit gewenst acht(en).
 2. De secretaris roept op tot de vergaderingen. Hij/zij maakt van het ter vergadering behandelde en besloten notulen op. Ieder lid van het bestuur heeft recht op een kopie van de notulen.
 3. Een uittreksel van de notulen wordt als besluitenlijst aan de medewerkera verstrekt. Het bestuur houdt zich het recht voor onderwerpen uit de notulen (nog) niet op te nemen in de besluitenlijst.
 4. De leden van het bestuur zijn niet bevoegd zich ter vergadering te doen vertegenwoordigen.
 5. Een bestuursvergadering kan doorgang vinden als minimaal drie bestuursleden aanwezig zijn. 

Besluitvorming 

Artikel 11 

 1. Het bestuur is bevoegd zowel in als buiten vergadering besluiten te nemen. In het laatste geval is daartoe vereist dat alle bestuursleden hun stem schriftelijk uitbrengen.
 2. Tenzij in deze statuten anders wordt bepaald, worden besluiten genomen met volstrekte meerderheid van stemmen.
 3. De stemmingen over zaken geschieden mondeling, tenzij een bestuurslid schriftelijke stemming verlangt. Stemmingen over personen geschieden schriftelijk.
 4. Mocht bij stemming over personen bij eerste stemming geen meerderheid worden verkregen, dan zal een nieuwe stemming plaats hebben. Indien ook dan geen meerderheid verkregen wordt, vervalt het voorstel.
 5. Indien een voorstel zaken betreft, wordt het bij staking van stemmen als verworpen beschouwd. 

Statutenwijziging 

Artikel 12 

 1. Het bestuur is bevoegd de statuten te wijzigen. Het besluit daartoe zal slechts kunnen worden genomen met algemene stemmen in een vergadering waarin alle bestuursleden aanwezig zijn. Is een vergadering, waarin een dergelijk besluit aan de orde is, niet voltallig, dan wordt een tweede vergadering bijeengeroepen, te houden niet eerder dan twee en niet later dan vier weken na de eerste vergadering.

In deze tweede vergadering kan, ongeacht het aantal aanwezigen of vertegenwoordigde bestuurders, rechtsgeldig omtrent het voorstel, zoals dit in de eerste vergadering aan de orde was, worden besloten, mits met algemene stemmen.

 1. Bij de oproeping tot de vergadering, waarin een statutenwijziging zal worden voorgesteld, dient een afschrift van het voorstel, waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, te worden gevoegd.
 2. De wijziging moet op straffe van nietigheid bij notariële akte tot stand komen. De bestuurders zijn verplicht een authentiek afschrift van de akte van wijziging, alsmede de gewijzigde statuten neer te leggen ten kantore van het openbaar stichtingsregister, gehouden door de Kamer van Koophandel van Rotterdam te Rotterdam. 

Reglementen 

Artikel 13 

 1. Het bestuur is bevoegd één of meer reglementen vast te stellen, waarin die onderwerpen worden geregeld, waarvan nadere regeling wenselijk wordt geacht.
 2. Een reglement mag niet met de wet of deze statuten in strijd zijn.
 3. Het bestuur is te allen tijde bevoegd een reglement te wijzigen of op te heffen.
 4. Ten aanzien van een besluit tot vaststelling, wijziging of opheffing van een reglement vindt het bepaalde in artikel 12 leden 1 en 2, overeenkomstig toepassing. 

Boekjaar en jaarstukken 

Artikel 14 

Het boekjaar van de stichting valt samen met het kalenderjaar.Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de stichting en van alle betreffende werkzaamheden van de stichting, naar de eisen die voortvloeien uit deze werkzaamheden op zodanige wijze een administratie te voeren en de daartoe behorende boeken, bescheiden en andere gegevensdragers op zodanige wijze te bewaren, dat te allen tijde de rechten en verplichtingen van de stichting kunnen worden gekend.Het bestuur is verplicht jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar de balans en de staat van baten en lasten met bijbehorende toelichting van de stichting te maken en op papier te stellen. Deze stukken dienen te worden ondertekend door alle bestuurders; ontbreekt de ondertekening van één of meer van hen, dan wordt daarvan onder opgave van redenen melding gemaakt.Het bestuur kan, alvorens tot vaststelling van de hiervoor in lid 3 van dit artikel bedoelde stukken over te gaan, deze doen onderzoeken door een door het bestuur aan te wijzen deskundige. Deze brengt alsdan zijn onderzoeksverslag uit.Het bestuur stelt aan het einde van het boekjaar een begroting en een beleidsplan voor het volgende boekjaar op.De balans en de staat van baten en lasten, met bijbehorende toelichting, worden door het bestuur vastgesteld.Het bestuur is verplicht de in de leden 2 en 3 van dit artikel genoemde boeken, bescheiden en andere gegevensdragers gedurende zeven jaren te bewaren. 

Ontbinding 

Artikel 15 

Het bestuur is bevoegd de stichting te ontbinden. Op het daartoe te nemen besluit is toepasselijk hetgeen in artikel 12 van deze statuten is bepaald aangaande een besluit tot wijziging van de statuten.De stichting wordt bovendien ontbonden:door insolventie nadat zij in staat van faillissement is verklaard of door de opheffing van het faillissement wegens de toestand van de boedel;door rechterlijke uitspraak in de bij de wet genoemde gevallen. 

Vereffening 

Artikel 16

De vereffening geschiedt door het bestuur. De stichting blijft na haar ontbinding voortbestaan indien en voor zover dit voor de vereffening van haar zaken nodig is.Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten voor zoveel mogelijk en nodig van kracht.Het bestuur bepaalt welke bestemming, na betaling van alle schulden, aan de overgebleven bezittingen van de stichting zal worden gegeven, met dien verstande dat het saldo moet worden bestemd voor een doel hetwelk het doel van de stichting zoveel mogelijk nabij komt. 

Slotbepaling 

Artikel 17 

In alle gevallen waarin door de statuten van de stichting niet is voorzien, beslist het bestuur.

 

 

 

 

 

 

Wist je dat je ook kado bonnen kunt kopen in onze winkel?

Je kunt kiezen tussen €5,- en €10,-

Een leuk kado voor de echte kringloperts!

ps. Bon moet in één keer worden besteed en kan niet worden ingewisseld voor contant geld