top of page
vitrine.jpg

Over

In onze winkel staan wij voor eerlijkheid en wederzijds respect. Elke dag zorgen onze vrijwilligers voor een prettige sfeer en een aangename winkelervaring. Om te zorgen dat wij deze normen kunnen behouden hebben we wel een aantal simpele en vanzelfsprekende huisregels

Huisregels

 • We gaan respectvol met elkaar om.

 • Volg de aanwijzingen van onze medewerkers op.

 • Honden en andere huisdieren zijn niet toegestaan.

 • Roken is in de winkel niet toegestaan.

 • Prijs is prijs en is niet onderhandelbaar.

 • Artikelen die geen vaste prijs hebben en niet geprijsd zijn worden niet verkocht. Dit geldt ook bij vermoeden van wisseling van prijsstickers of verwijderde labels.

 • Het management heeft het recht om de prijs van een artikel te wijzigen indien dit artikel onjuist geprijsd is.

 • Artikelen kunnen niet geruild of teruggebracht worden.

 • Controleer daarom het artikel goed voor u het koopt, het is en blijft tweedehands. Je koopt het artikel in de staat waarin het is.

 • Wij doen aangifte bij de politie bij: winkeldiefstal, als medewerkers worden bedreigd of lastig gevallen.

 • In bovenstaand geval leggen we ook een winkelontzegging op van één jaar.

ANBI

De Kringloop Krimpen aan den IJssel is een door de belastingdienst goedgekeurde ANBI instelling. Alles over deze status kunt u lezen op de site van de belastingdienst.

 

ANBI gegevens:

Naam:Stichting Kringloop Krimpen aan den IJssel

Adres:

Binnenweg 5a

2923BA Krimpen aan den IJssel

Telefoon:0180-519770

Emailadres:kringloopkrimpen@gmail.com

Facebook:StichtingKringloopKrimpen

RSIN nummer:                              006826519

Bestuurssamenstelling en taakverdeling:

Co van Doorne, voorzitter(DB)

Jeanine Spruit, secretaris(DB).

Theo van Veldhuizen, penningmeester

Cindy Kortland, algemeen bestuurslid

Beloningsbeleid:

Binnen de Kringloop Krimpen aan den IJssel is geen beloningsbeleid van toepassing gezien het feit dat iedereen op vrijwillige basis bij ons werkzaam is.

 

 Resultatenrekening

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Balans

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

image.png
image.png
Meer informatie

Statuten

Naam, Zetel en duur

Artikel 1

De stichting is genaamd: “Stichting Kringloop Krimpen aan den IJssel”. Zij heeft haar zetel te Krimpen aan den IJssel. De stichting is opgericht voor onbepaalde tijd.

Doel 

Artikel 2 

 1. a. De stichting heeft tot doel een bijdrage te leveren aan een schoner milieu, met name door het tegengaan van verspilling van grondstoffen door het stimuleren van een beter gebruik van goederen.

 1. Tevens heeft de stichting oog voor sociale vraagstukken, zoals het werkloosheidsprobleem. De stichting tracht deze doelstellingen te bereiken door onder meer:

  1. mensen te motiveren verstandiger om te gaan met goederen;

  2. gelegenheid te geven om bruikbare goederen aan de stichting over te dragen in eigendom en deze goederen aan anderen te vervreemden, al dan niet tegen vergoeding;

  3. met haar geldmiddelen uitkeringen te doen aan personen, organisaties en instellingen die, zowel in de westerse wereld als in de grondstoffenproducerende landen, vervuilende en verspillende gevolgen van ons maatschappelijk handelen trachten te bestrijden, of die activiteiten bevorderen welke leiden tot een schoner milieu en leefbare wereld voor allen, dan wel activiteiten ontplooien die zijn gericht op het bevorderen van het (plaatselijk) sociaal welzijn;

  4. donaties in die gevallen waar er sprake is van een nationale hulpactie;

  5. de voorwaarden waaronder donaties worden gedaan, zijn vastgelegd in het giftenbeleid. 

Vermogen

Artikel 3. 

Het vermogen van de stichting zal onder meer worden gevormd door: 

 1. subsidies en donaties;

 2. hetgeen de stichting door erfstelling, legaat, schenking of op enigerlei andere wijze verkrijgt;

 3. de opbrengst van de vervreemding van de volgens artikel 2, lid 2, onder b aan de stichting overgedragen goederen.

 Bestuur

Artikel 4

 1. Het bestuur van de stichting bestaat uit een door het bestuur vast te stellen aantal van ten minste drie bestuurders.

 1. De bestuurders worden gekozen door degenen die actief meewerken aan de activiteiten van de stichting en als zodanig door het bestuur zijn toegelaten, de zogenaamde vrijwilligers.

 2. Het bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter, secretaris en een penningmeester.

 3. Bestuursleden treden af na een zittingsperiode van vier jaren, volgens een door het bestuur op te maken rooster. Een volgens het rooster afgetreden bestuurder is onmiddellijk herbenoembaar voor een periode van vier jaren, met dien verstande dat een aftredende bestuurder slechts tweemaal herbenoembaar is. De zittingsperiode van een in een tussentijdse vacature benoemde bestuurder vangt aan op de datum van zijn/haar benoeming.

 4. De penningmeester legt uiterlijk in het eerste kwartaal aan het bestuur rekening en verantwoording af van het door hem/haar in het voorafgaande boekjaar gevoerde beheer.

 5. De secretaris brengt uiterlijk in het eerste kwartaal aan het bestuur schriftelijk verslag uit over de activiteiten van de stichting, als bedoeld in artikel 2, lid 2, in het voorafgaande jaar.

Artikel 5 

Het lidmaatschap van het bestuur eindigt door overlijden, door verklaring van faillissement, door aanvrage van surseance van betaling, door onder curatele stelling, door het niet meer actief medewerken aan het in artikel 2 gestelde doel, door ontslagneming, door een bestuursbesluit, genomen in een vergadering waarin het gehele bestuur aanwezig is, met een meerderheid van drie/vierde van het totaal aantal stemmen, alsmede door ontslag door de rechtbank.

Artikel 6 

Wanneer het aantal bestuursleden minder dan drie bedraagt, blijf het bestuur niettemin bevoegd.

Artikel 7 

Het bestuur is niet bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten waarbij de stichting zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een ander verbindt. 

Artikel 8 

 1. De voorzitter en de secretaris van het bestuur zijn belast met de uitvoering van de besluiten van het bestuur. Zij vertegenwoordigen gezamenlijk de stichting in en buiten rechte. In geval van ontstentenis of belet van de voorzitter of de secretaris wordt de stichting vertegenwoordigd door de secretaris casu quo de voorzitter en de penningmeester.

 2. De leden van het bestuur genieten ten laste van de kas der stichting geen beloning. Kosten, door hen gemaakt bij de uitoefening van hun bestuursfunctie, worden uit de kas van de stichting vergoed.

 3. Het bestuur stelt een regeling vast inzake de controle op het financieel beheer van de stichting door een onafhankelijke deskundige. 

Vrijwilligersovereenkomst 

Artikel 9 

Met elke natuurlijke persoon, die werkzaamheden voor de stichting wil verrichten, wordt een vrijwilligersovereenkomst gesloten. 

Bestuursvergaderingen 

Artikel 10 

 1. Het bestuur vergadert zo dikwijls de voorzitter of degene die hem als zodanig vervangt, ofwel tenminste twee bestuursleden dit gewenst acht(en).

 2. De secretaris roept op tot de vergaderingen. Hij/zij maakt van het ter vergadering behandelde en besloten notulen op. Ieder lid van het bestuur heeft recht op een kopie van de notulen.

 3. Een uittreksel van de notulen wordt als besluitenlijst aan de medewerkera verstrekt. Het bestuur houdt zich het recht voor onderwerpen uit de notulen (nog) niet op te nemen in de besluitenlijst.

 4. De leden van het bestuur zijn niet bevoegd zich ter vergadering te doen vertegenwoordigen.

 5. Een bestuursvergadering kan doorgang vinden als minimaal drie bestuursleden aanwezig zijn. 

Besluitvorming 

Artikel 11 

 1. Het bestuur is bevoegd zowel in als buiten vergadering besluiten te nemen. In het laatste geval is daartoe vereist dat alle bestuursleden hun stem schriftelijk uitbrengen.

 2. Tenzij in deze statuten anders wordt bepaald, worden besluiten genomen met volstrekte meerderheid van stemmen.

 3. De stemmingen over zaken geschieden mondeling, tenzij een bestuurslid schriftelijke stemming verlangt. Stemmingen over personen geschieden schriftelijk.

 4. Mocht bij stemming over personen bij eerste stemming geen meerderheid worden verkregen, dan zal een nieuwe stemming plaats hebben. Indien ook dan geen meerderheid verkregen wordt, vervalt het voorstel.

 5. Indien een voorstel zaken betreft, wordt het bij staking van stemmen als verworpen beschouwd. 

Statutenwijziging 

Artikel 12 

 1. Het bestuur is bevoegd de statuten te wijzigen. Het besluit daartoe zal slechts kunnen worden genomen met algemene stemmen in een vergadering waarin alle bestuursleden aanwezig zijn. Is een vergadering, waarin een dergelijk besluit aan de orde is, niet voltallig, dan wordt een tweede vergadering bijeengeroepen, te houden niet eerder dan twee en niet later dan vier weken na de eerste vergadering.

In deze tweede vergadering kan, ongeacht het aantal aanwezigen of vertegenwoordigde bestuurders, rechtsgeldig omtrent het voorstel, zoals dit in de eerste vergadering aan de orde was, worden besloten, mits met algemene stemmen.

 1. Bij de oproeping tot de vergadering, waarin een statutenwijziging zal worden voorgesteld, dient een afschrift van het voorstel, waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, te worden gevoegd.

 2. De wijziging moet op straffe van nietigheid bij notariële akte tot stand komen. De bestuurders zijn verplicht een authentiek afschrift van de akte van wijziging, alsmede de gewijzigde statuten neer te leggen ten kantore van het openbaar stichtingsregister, gehouden door de Kamer van Koophandel van Rotterdam te Rotterdam. 

Reglementen 

Artikel 13 

 1. Het bestuur is bevoegd één of meer reglementen vast te stellen, waarin die onderwerpen worden geregeld, waarvan nadere regeling wenselijk wordt geacht.

 2. Een reglement mag niet met de wet of deze statuten in strijd zijn.

 3. Het bestuur is te allen tijde bevoegd een reglement te wijzigen of op te heffen.

 4. Ten aanzien van een besluit tot vaststelling, wijziging of opheffing van een reglement vindt het bepaalde in artikel 12 leden 1 en 2, overeenkomstig toepassing. 

Boekjaar en jaarstukken 

Artikel 14 

Het boekjaar van de stichting valt samen met het kalenderjaar.Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de stichting en van alle betreffende werkzaamheden van de stichting, naar de eisen die voortvloeien uit deze werkzaamheden op zodanige wijze een administratie te voeren en de daartoe behorende boeken, bescheiden en andere gegevensdragers op zodanige wijze te bewaren, dat te allen tijde de rechten en verplichtingen van de stichting kunnen worden gekend.Het bestuur is verplicht jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar de balans en de staat van baten en lasten met bijbehorende toelichting van de stichting te maken en op papier te stellen. Deze stukken dienen te worden ondertekend door alle bestuurders; ontbreekt de ondertekening van één of meer van hen, dan wordt daarvan onder opgave van redenen melding gemaakt.Het bestuur kan, alvorens tot vaststelling van de hiervoor in lid 3 van dit artikel bedoelde stukken over te gaan, deze doen onderzoeken door een door het bestuur aan te wijzen deskundige. Deze brengt alsdan zijn onderzoeksverslag uit.Het bestuur stelt aan het einde van het boekjaar een begroting en een beleidsplan voor het volgende boekjaar op.De balans en de staat van baten en lasten, met bijbehorende toelichting, worden door het bestuur vastgesteld.Het bestuur is verplicht de in de leden 2 en 3 van dit artikel genoemde boeken, bescheiden en andere gegevensdragers gedurende zeven jaren te bewaren. 

Ontbinding 

Artikel 15 

Het bestuur is bevoegd de stichting te ontbinden. Op het daartoe te nemen besluit is toepasselijk hetgeen in artikel 12 van deze statuten is bepaald aangaande een besluit tot wijziging van de statuten.De stichting wordt bovendien ontbonden:door insolventie nadat zij in staat van faillissement is verklaard of door de opheffing van het faillissement wegens de toestand van de boedel;door rechterlijke uitspraak in de bij de wet genoemde gevallen. 

Vereffening 

Artikel 16

De vereffening geschiedt door het bestuur. De stichting blijft na haar ontbinding voortbestaan indien en voor zover dit voor de vereffening van haar zaken nodig is.Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten voor zoveel mogelijk en nodig van kracht.Het bestuur bepaalt welke bestemming, na betaling van alle schulden, aan de overgebleven bezittingen van de stichting zal worden gegeven, met dien verstande dat het saldo moet worden bestemd voor een doel hetwelk het doel van de stichting zoveel mogelijk nabij komt. 

Slotbepaling 

Artikel 17 

In alle gevallen waarin door de statuten van de stichting niet is voorzien, beslist het bestuur.

Meer informatie

Beleidsplan

BELEIDSPLAN STICHTING KRINGLOOP KRIMPEN AAN DEN IJSSEL

2021 – 2024

 

Het beleid van de Stichting Kringloop is er op gericht om haar doelstellingen te realiseren door:

 • het exploiteren van een kringloopwinkel op basis van een economisch verantwoorde bedrijfsvoering zonder winstoogmerk.

 • bij de opzet en uitvoering van de werkzaamheden rekening te houden met de inpassing van moeilijk plaatsbare personen.

 • het scheiden van aangeleverde goederen en materialen.

 • samenwerking met instanties zoals de gemeente Krimpen aan den IJssel, bureau HALT, justitie etc.

 

De relatie met de klant staat in de kern van alle activiteiten die de Stichting onderneemt centraal.

 

Hiervoor wordt:

 • een sfeer gecreëerd waarbij de dienstverlening voor de klant altijd voorop staat.

 • de klant ontvangen in een schone, sfeervolle, veilige en vooral unieke winkel.

 • gestreefd om de klantverwachtingen altijd te overtreffen.

 

Concrete maatregelen worden getroffen ter bevordering van goed personeelsbeleid gericht op een duurzame inzetbaarheid van alle werknemers in elke leeftijdsfase.

 

Waaronder:

 • open communicatie tussen medewerkers onderling en leidinggevende te stimuleren.

 • voortzetting en verbetering van het prettige en stimulerende werkklimaat.

 • het leveren van een veilige werkomgeving.

 • het jaarlijks voeren van een voortgangsgesprek.

 • ondersteunen van de ontwikkeling van medewerkers middels coaching door leidinggevende.

 • het structureel houden van werkoverleggen.

 

De omzet wordt gegenereerd door het verkopen van bruikbare goederen via de winkel. Het prijsbeleid is er op gericht om de goederen tegen een geringe en eerlijke prijs te verkopen.

Het streven is de bedrijfskosten te beperken en daar waar mogelijk zelf gebruik te maken van ontvangen goederen, zoals bureaus, stoelen, kasten etc. Het financieel beleid is mede gericht op verbetering van de bestaande bedrijfsvoering.

 

Jaarlijks wordt de positieve opbrengst besteed aan giften en sponsoring van maatschappelijk verantwoorde doelen. Wij richten hier ons voornamelijk op organisaties binnen ons op organisaties binnen regio. De medewerkers hebben inspraak in de verdeling van dit bedrag..

 

Verbeterpunten:

 • efficiëntere bedrijfsvoering.

 • interne communicatie.

 • taak- en functiebeschrijvingen

 • procesbeschrijvingen

 • alternatieve afzetkanalen zoeken voor afkomende en afgekeurde materialen.

 • naamsbekendheid.

 

Voor de hierboven verbeterpunten zullen door het DB plannen van aanpak voor moeten worden beschreven.

 

Krimpen aan den IJssel, 09 april 2021.

 

Het bestuur.

Meer informatie

Bestuur

Bestuurssamenstelling en taakverdeling:

Co van Doorne, voorzitter(DB)

Jeanine Spruit, secretaris(DB).

Theo van Veldhuizen, penningmeester

Cindy Kortland, algemeen bestuurslid

Meer informatie
bottom of page